Onthaal / secretariaat

De Medische Centra van Tessenderlo en Bree beschikken elk over een afzonderlijk onthaal / secretariaat voor de polikliniek, het labo en de dienst radiologie. Patiënten kunnen het desbetreffende secretariaat contacteren om een afspraak vast te leggen, informatie op te vragen of klachten door te geven.

Polikliniek – Radiologie

Voor een consultatie bij de dienst radiologie of binnen de polikliniek in het Medisch Centrum dienen patiënten zich in te schrijven aan de balie aan de inkom van het gebouw. Om dit vlot te laten verlopen neemt u eerst een volgnummer. Daarna worden uw administratieve gegevens gecontroleerd. Als deze gegevens veranderd zijn, bijvoorbeeld omdat u bent verhuisd of u hebt een nieuw telefoonnummer, dan verzoeken wij u dit door te geven bij de inschrijvingsbalie. De secretaresse verstrekt u daarna een fiche en een vel met stickers waarmee uw administratieve gegevens eenvoudig op formulieren kunnen worden weergegeven. Het is belangrijk dat u deze fiche goed bijhoudt. Deze fiche bevat onder andere info over de nomenclatuur en de onderzoeken die eventueel verricht kunnen worden. Nadien deelt de secretaresse u mee in welke wachtzaal u mag plaatsnemen.

Na het bezoek aan de geneesheer-specialist binnen de polikliniek of op de dienst radiologie neemt u opnieuw een volgnummer en komt u nog even langs de balie voor de financiële afhandeling en om eventueel een vervolgafspraak te regelen.

Labo

In uitzonderlijke gevallen kan een arts u doorverwijzen naar het labo om dringende staalonderzoeken te laten uitvoeren. Alleen in dit geval kan u zelf uw staal binnenbrengen bij de stalenreceptie van het labo. De medewerkers van het labosecretariaat zullen u de nodige informatie bezorgen wanneer u uw staal afgeeft.

Verpleging

Als patiënt zal u mogelijk ook geholpen worden door de verpleegkundigen binnen de dienst radiologie en de polikliniek. De verpleegsters binnen de dienst radiologie hebben naast hun opleiding tot verpleegkundige ook een bijkomende specialisatie tot röntgenlaborant gevolgd.

De verpleegkundigen bereiden de patiënten voor op het onderzoek, verlenen assistentie bij de technische onderzoeken en voeren bepaalde verpleegkundige handelingen zelf uit.

Boekhouding

Bij Practimed willen wij uw administratieve en financiële zaken zo soepel mogelijk laten verlopen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen of opmerkingen over uw factuur, afbetalingsplannen, kosten… Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen.

Facturatie en betalingsvoorwaarden
 • De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de onderneming binnen 30 dagen na verzenddatum.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldatum, doch na hiertoe te zijn aangeschreven op schriftelijke (post) of elektronische wijze (email) en na het verloop van de wettelijk bepaalde termijnen, is een verwijlinterest verschuldigd te berekenen over de nog te betalen som en begroot aan de referentie interestvoet zoals bedoeld in art. 5, 2e lid van de Wet van 2/8/2002 betreffende “de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties” vermeerderd met 8 procentpunten.
 • Benevens de verwijlinterest zoals hierboven beschreven, zal een vergoeding verschuldigd zijn dewelke forfaitair wordt bepaald op:
  • 20 EUR indien het nog verschuldigde saldo lager of gelijk is aan 150 EUR;
  • 30 EUR + 10% van het nog verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500 EUR indien het nog verschuldigde bedrag tussen 150,01 EUR en 500 EUR ligt;
  • 65 EUR + 5% van het nog verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 EUR met een maximum van 2000 EUR indien het nog verschuldigde bedrag hoger dan 500 EUR is.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van prestaties door de onderneming ten nadele van de consument, kan de consument aanspraak maken op een gelijkaardige vergoeding zoals bepaald in art. 2 & 3 evenwel pas nadat de onderneming op schriftelijke (post) of elektronische wijze (e-mail) werd aangemaand om binnen een termijn van 14 kalenderdagen alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en in welk geval de onderneming geen vergoeding verschuldigd zal zijn.
 • In geval van betalingsmoeilijkheden neemt de consument het initiatief om contact op te nemen met de onderneming op het emailadres debet@practimed.be om met de onderneming een regeling te treffen.
 • In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Rechtbanken van het arrondissement waar de onderneming gevestigd is, als zijnde de plaats waar de voornaamste kenmerken van de overeenkomst ten uitvoer werden gebracht, bevoegd.

 

Contactgegevens:

Dienst boekhouding
Groenstraat 27, 3980 Tessenderlo

Tel: 013 67 07 05

E-mail: debet@practimed.be

Personeelsdienst

Practimed is een middelgrote onderneming en heeft ca. 175  mensen in dienst. Gezien de continue groei is Practimed, zowel voor haar vestiging in Tessenderlo als in Bree en Maasmechelen, regelmatig op zoek naar nieuwe werknemers. Vooral voor de functies van bode, verpleging en laboranten zijn we regelmatig op zoek naar versterking. Effectief openstaande vacatures kan je hieronder terugvinden.

Interesse voor een job bij het Medisch Centrum of wenst u spontaan te solliciteren?

Stuur dan een CV met begeleidende brief naar Mevr. Vera Verluyten (personeelsverantwoordelijke) of neem een kijkje op onze vacaturesite: https://practimed.careersite.be/nl.

 

Contactgegevens:

Practimed BV
T.a.v. Mevr. Vera Verluyten
Groenstraat 27,
3980 Tessenderlo

Tel: 013/67 07 34

E-mail: vera.verluyten@practimed.be

Communicatiedienst

De communicatieverantwoordelijke heeft als opdracht de goede communicatie met de artsen en zorginstellingen te bestendigen en verder uit te bouwen. Binnen dit kader wordt gezocht naar oplossingen en stappen die genomen kunnen worden om de samenwerking continu te verbeteren, een optimale service te kunnen blijven garanderen en relevante informatie te verspreiden aan interne en externe doelgroepen.

Heeft u vragen over onze werking, ons beleid of ons aanbod? Of wilt u een opmerking, klacht of suggestie doorgeven?

Dan kan u contact opnemen met onze communicatieverantwoordelijke, Jolien Coppens. Zij zal u graag verder helpen.

 

Contactgegevens:

Jolien Coppens
Communicatieverantwoordelijke Practimed CV
Groenstraat 27, 3980 Tessenderlo

Tel: 013/67 07 35

E-mail: jolien.coppens@practimed.be

Dienst facility

De dienst facility werkt voornamelijk in functie van de optimalisatie en ondersteuning van de werking van de andere interne diensten in beide vestigingen. Vanuit deze dienst worden verschillende taken in goede banen geleid, bijv.:

 • beheer van het vastgoed, bijv. toezicht op de uitvoering van bouw- en onderhoudswerkzaamheden
 • ondersteuning van de functionele inrichting van de werkplek: meubilair, ruimtebeheer, energiebeheer, telecommunicatie, audiovisuele voorzieningen, beveiliging, technisch onderhoud…
 • leveren van gebouwgebonden diensten (toegangscontrole en beveiliging, beheer van vergaderzalen en auditoria, onderhoud en herstellingen, afvalverwijdering…)
 • organisatie van het logistieke transport: de organisatie van goederenvervoer, verhuisopdrachten, dagelijkse bodediensten tussen de verschillende gebouwen…

 

Contactgegevens:

Guy Borghs
Facility Mananger Practimed CV
Groenstraat 27, 3980 Tessenderlo

Tel: 013/67 07 36

E-mail: guy.borghs@practimed.be

Dienst IT

De dienst IT werkt enerzijds in functie van de optimalisatie en ondersteuning van de werking van de andere interne diensten in beide vestigingen en anderzijds ter ondersteuning van de vennoten van Practimed cvba.

 

De algemene IT-dienst

De algemene IT-dienst bestaat uit een team van software-ontwikkelaars, systeembeheerders en helpdeskmedewerkers.

De software-ontwikkelaars ontwikkelen en onderhouden nieuwe en bestaande applicaties die binnen de polikliniek, het labo en de dienst radiologie aangewend worden om de werking van de dienst te ondersteunen. Ook voor de samenwerkende huisartsen worden applicaties ontwikkeld om de organisatie van hun dagelijkse praktijk te ondersteunen en optimaliseren.

De systeembeheerders onderhouden en beheren de hardware, alsook het netwerk en de servers waarop alle toepassingen draaien. Ook staan ze in voor de veiligheid (security) van de hele IT-infrastructuur.

De helpdesk-medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor eerstelijns IT-ondersteuning, zowel voor interne als externe eindgebruikers. Zij registreren de meldingen, analyseren de problemen volgens prioriteit en bieden een oplossing of zorgen voor een gepaste doorverwijzing naar collega’s.

 

Technische consultant huisartsen en specialisten

Johan Verbeek, de technisch consultant huisartsen en specialisten, ontfermt zich over alle technische zaken die te maken hebben met software (bijv. Labonline, digitaal aanvraagformulier…) en hardware (bijv. installatie van scanners…) in kader van de rechtstreekse en kwaliteitsvolle ondersteuning van deze specifieke doelgroep. In geval van problemen met software of hardware zal Johan de eerste aanspreekpersoon zijn waarbij hij de opgezette initiatieven, procedures en processen nauwgezet zal opvolgen om tot een gepaste oplossing te komen.

Om de huisartsen zo direct en nabij mogelijk te kunnen ondersteunen, zal hij op regelmatige basis een bezoek brengen aan alle huisartsenpraktijken die samenwerken met Practimed.

 

Contactgegevens:

Diana Kusters
Hoofd IT Practimed CV
Groenstraat 27, 3980 Tessenderlo

Tel: 013/26 40 05

E-mail: diana.kusters@practimed.be

Coördinator dienstverlening

Zoektocht naar tijdelijk of vast ondersteunend personeel
Wij bieden u informatie en competitieve, marktconforme prijzen van externe partners via een interessant raamakkoord met Practimed. De administratieve opvolging wordt door ons overgenomen.

Ondersteuning bij vaste werving en selectie
Wij kunnen voor de aanwerving van een medical management assistant, verpleegkundige of collega-huisarts een gratis vacature plaatsen, de meeste geschikte kandidaten selecteren of zelfs het hele wervings- en selectieproces overnemen tegen een competitieve, marktconforme prijs.

Zorgtrajecten opstarten
Wij brengen noden en knelpunten in kaart en bieden coördinatie, ondersteuning en facilitering bij opstart, bekendmaking, implementatie, uitrol en evaluatie van een zorgtraject.

 

Contactgegevens:

Jolanthe Sagaer
Coördinator dienstverlening huisartsen Practimed CV
Groenstraat 27, 3980 Tessenderlo

Tel: 0491/61 30 20

E-mail: jolanthe.sagaer@practimed.be