Betalingsvoorwaarden

 • De facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum, zijnde binnen 30 dagen na verzenddatum.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldatum, doch na hiertoe te zijn aangeschreven op schriftelijke (post) of elektronische wijze (email) en na verloop van de in art. XIX.2 WER wettelijk bepaalde termijn is een verwijlintrest verschuldigd te berekenen over de nog te betalen som en begroot aan de referentie interestvoet zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet van 2/8/2002 betreffende “de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties” vermeerderd met 8 procentpunten.
 • Benevens de verwijlintrest zoals hierboven beschreven, zal in geval gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldatum, doch na hiertoe te zijn aangeschreven op schriftelijke (post) of elektronische wijze (e-mail) en na verloop van de in art. XIX.2 WER wettelijk bepaalde termijn een vergoeding verschuldigd zijn dewelke forfaitair wordt bepaald op:
  • 20 EUR indien het nog verschuldigde saldo lager of gelijk is aan 150 EUR;
  • 30 EUR + 10% van het nog verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500 EUR indien het nog verschuldigde bedrag tussen 150,01 EUR en 500 EUR ligt;
  • 65 EUR + 5% van het nog verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 EUR met een maximum van 2000 EUR indien het nog verschuldigde bedrag hoger dan 500 EUR is.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van prestaties door de onderneming ten nadele van de consument, kan de consument aanspraak maken op een gelijkaardige vergoeding zoals bepaald in art. 2 & 3 evenwel pas nadat de onderneming op schriftelijke (post)of elektronische wijze (email) werd aangemaand om binnen een termijn van 14 kalenderdagen alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en in welk geval de onderneming geen vergoeding verschuldigd zal zijn.
 • In geval van betalingsmoeilijkheden neemt de consument het initiatief om contact op te nemen met de onderneming op het emailadres: debet@practimed.be om met de onderneming een regeling te treffen.
 • In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Rechtbanken van het arrondissement waar de onderneming gevestigd is, als zijnde de plaats waar de voornaamste kenmerken van de overeenkomst ten uitvoer werden gebracht, bevoegd.

 

Contactgegevens

Dienst boekhouding
Groenstraat 27, 3980 Tessenderlo
Tel: 013 67 07 05
E-mail: debet@practimed.be